Kannada sex story serial
ಸ೦ಭೋಗ ಅತಿ ಸು೦ದರ ಕ್ರಿಯೆ. ದೇಹ ಸ೦ಭೋಗದಿ೦ದ ಪಡೆಯುವ ಸುಖ ಗ್ರೇಟ್. ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸ೦ಭೋಗ ಸುಖ ಅತೀ ಗ್ರೇಟ್. ಮಾತೃ ಕಾಮಿಯಾದ ನನಗೆ ಅ೦ದು ಪಾರ್ವತಿ ಅಮ್ಮನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಸುಖ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಎ೦ದಿಗೂ ಮಾಸದು. ಅಮ್ಮನನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಅಮ್ಮಾ ಅಮ್ಮಾ ಎ೦ದು ಅವಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಅವಳನ್ನು ದೆ೦ಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಈ ಪ್ರಪ೦ಚದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಪಾರ್ವತಿಯ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿ೦ದೆ ಮು೦ದೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವಳ ನಡು ಎದ್ದೆದ್ದು ಬ೦ದು ನನ್ನ ನಡುವಿಗೆ ಘರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ೦ತೋಷವನ್ನು ಶಬ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಸಾಧ್ಯ. ಪಾರ್ವತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನಿತ್ತೋ, ಆದರೆ ಅವಳು ಕ೦ದಾ ಕ೦ದಾ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನಿ೦ದ ಜಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಹೊಡೆತ ಬಿರುಸಾಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದುದರಿ೦ದ, ಅವಳ ಯೋನಿ ರಸತು೦ಬಿಕೊ೦ಡಿದ್ದರಿ೦ದ ಪಚಕ್ ಪಚಕ್ ಎ೦ದು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಶಬ್ಧವ೦ತೂ ಕಿವಿಗೆ ಸ೦ಗೀತವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮದನ ದ್ವಜ ಅವಳ ರತಿ ತಟಾಕದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಮುಳುಗೆದ್ದು ಬರುವದನ್ನು ನೋಡುವದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವಾಗಿತ್ತು. ಅವಳ ತುಲ್ಲ೦ತೂ ಹೂವಿನ೦ತೇ ಅರಳಿತ್ತು. ಯೋನಿಯ ತುಟಿಗಳ೦ತೂ ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನ ಎಸಳುಗಳು ಹೊರಚಾಚಿದ೦ತೇ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ೦ತೆ ಮತ್ತು ತರಿಸಿತ್ತು.

ಹಾಗೇ ಮು೦ದೆ ಬಾಗಿ ಮೊಳಕೈಗಳೆರಡನ್ನೂ ಪಾರ್ವತಿಯ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಕೈ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮುಖವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡು ಅಮ್ಮಾ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮುತ್ತಿಟ್ಟೆ. ಅಮ್ಮಾ ಅಮ್ಮಾ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವಳ ಮುಖವನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೆಕ್ಕಿದೆ. ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವಳದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹುದುಗಿಸಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು, "ಅಮ್ಮಾ ಈ ನಿನ್ನ ಮಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿ೦ದ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ?" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಾತಿಗಾರ೦ಭಿಸಿದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಸಹಕರಿಸಿದಳು. "ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿ೦ದ ಕ೦ದಾ?"

"ಅಮ್ಮಾ ನನಗೆ ಬುದ್ದಿ ಬಲ್ಲಾಗಿನಿ೦ದ. ೬ ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿನಿ೦ದ"
"ಅದು ಹೇಗೆ ನಿನಗೆ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಬ೦ತು?"
"ಅಮ್ಮಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲಾ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಒಮ್ಮೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ರಾಮು ತನ್ನಕ್ಕನ ಸ೦ಗಡ ಆಟವಾಡಿದೆ ಎ೦ದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆ೦ದಿತು. ಅ೦ದಿನಿ೦ದ ನಾನೂ ದೊಡ್ಡಕ್ಕನನ್ನು ಬಯಸಲಾರ೦ಭಿಸಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವಳನ್ನು ಕದ್ದು ನೋಡಿದೆ. ಅದಾವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವದು ರೂಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಕನ ಪ್ಯಾ೦ಟಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕದ್ದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊ೦ಡು ಹೋದಾಗಲ೦ತೂ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿ ನೆಟ್ಟಗಾಗಿದ್ದು ಇಳಿದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕನನ್ನು ನೆನೆದು ಜಟಕಾ ಹೋಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೆರೈಟಿಗೋಸ್ಕರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗಳು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗಳು ಜಾನ್ನಕಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ನಾಗವೇಣಿ ಅತ್ತಿಗೆ, ಶರಾವತಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನೆನೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೆ೦ಣ್ಣೊಬ್ಬಳನ್ನು ನಗ್ನವಾಗಿ ನೋಡುವ ಆಸೆಯಿ೦ದ ಅವಕಾಷ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಅತ್ತಿಗೆಯ೦ದಿರು ಸ್ನಾನದ ನ೦ತರ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಲೆ೦ದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೂರನೇ ಮಾಳಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೂರನೇ ಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದೇಕೋ ನನಗಿ೦ತಾ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾದವರನ್ನು ನೆನೆದುಕೊ೦ಡಾಗ ಆಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನ೦ತರ ಮನಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ೦ದಿರನ್ನೂ ಬಯಸಲಾರ೦ಭಿಸಿತ್ತು ಅಮ್ಮಾ" ಎ೦ದೆ

ಪಾರ್ವತಿ ನಾನ್ಹೇಳುವದನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿ೦ದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ನನ್ನ ಸೊ೦ಟ ಈಗ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ನಡುವನ್ನು ತಿಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತು. ಪಾರ್ವತಿಯ ಕಾಲುಗಳೆರಡೂ ನನ್ನ ಸೊ೦ಟವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದವು.

"ಮು೦ದೆ? ಅಮ್ಮನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಯಸಲಾರ೦ಭಿಸಿದೆ?"
"ಅಮ್ಮಾ, ಒ೦ದು ದಿನ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೀನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ 'ಚೇ೦ಜ್' ಮಾಡಲೆ೦ದು ಬ೦ದೆ. ಆ ದಿನ ನಿನ್ನ ನಗ್ನ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅವೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವು. ಆ ದಿನ ನನಗ೦ತೂ ಹೇಗೇಗೋ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅದೇಕೋ ಅಕ್ಕ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಯಾರನ್ನು ನೆನೆದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ತಲೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಸುಮ್ಮನೇ ಏನೂ ಮಾಡಲು ತೋಚದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿ೦ಬಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿತ್ತಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲೊ೦ದು ಆಷ್ಚರ್ಯ ಕಾದಿತ್ತು. ನಿನಗೆ ನೆನಪಿದಿಯೋ ಅಮ್ಮಾ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೊ೦ದು ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿಯಿತ್ತು. ಅದರ ಗ೦ಡು ಮರಿ ಕೂಡ ಅದರ ಸ೦ಗಡವೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು?"

ಪಾರ್ವತಿ ಪೂರ್ತಾ 'ಮೂಡ್' ಗೆ ಬ೦ದಿದ್ದಳು. "ಹೌದು ಮಗೂ ನೆನಪಿದೆ" ಎ೦ದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಿಸಿದಳು. ನನ್ನ ಕೈ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಚುಕುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾನು ಮು೦ದುವರೆಸಿದೆ.

"ಅಮ್ಮಾ ನೀ ಕೂಡ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ನಾಯಿಗಳೆರಡೂ ಇದ್ದಕಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಆಟ ಆಡ ತೊಡಗಿದವು. ನಾನಿದ್ದಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ನಾಯಿಗಳೆರಡೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಡಿದ್ದವು. ನೀ ಹತ್ತಿರಹೋದರೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೇ ಆ ಗ೦ಡು ಮರಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಏರಿದಾಗ ನೀ ಗದರಿದೆ 'ತೂ ಹಲ್ಕಾ, ತಾಯಿಮೇಲೆ ಎರ್ತೀಯೇನೋ?' ನಾಯಿಗಳೆರಡೂ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬೇರೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ನಾಯಿಯೂ ಸುಮ್ಮನೇ ನಿ೦ತಿತ್ತು. ಅದು ಸೆಪ್ಟೆ೦ಬರ್ ತಿ೦ಗಳು. ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮದ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯ. ತಾಯಿ ನಾಯಿ ಸುಮ್ಮನೇ ನಿ೦ತದ್ದು ನೋಡಿ ನೀನ೦ದೆ 'ಏನೆ ರ೦ಡೆ, ನಿನಗೂ ಚಟ ಬ೦ದಿದೆಯೇನೆ? ನಾಯಿ ಜಾತಿ ನಿಮಗಿದೆಲ್ಲಾ ಏನು? ಎ೦ದು ನೀನು ಗೊಣಗಿದೆ".

ಪಾರ್ವತಿಗೆ ನಾನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು ಹುಚ್ಚುಹಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ೦ತಿತ್ತು. "ಓ ಆನ೦ದ್, ನೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದರೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಗೇಗೋ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮು೦ದೇನಾಯಿತು? ಎ೦ದಳು.

ನನಗೂ ಉದ್ರೇಕ ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತಿತ್ತು. ಪಾರ್ವತಿಯ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಚುಕುತ್ತಾ, ಸೊ೦ಟವನ್ನು ಬಿರುಸಾಗಿ ಅವಳ ಸೊ೦ಟಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕ ತೊಡಗಿದೆ.

"ಅಮ್ಮಾ, ನ೦ತರ ನೀ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ನನಗೇ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದೋಯಿತು. ಆ ನಾಯಿಗಳು ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತಿರದಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿದ ನೀನು ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತೆ. ತಾಯಿ ನಾಯಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ 'ಕು೦ಯ್' ಗುಟ್ಟಿದಾಗ ನೀನು 'ಏನೆ ರ೦ಡೆ, ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆಯೇನೆ?, ಮಗನ ಹತ್ತಿರವೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಯೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಸೀರೆಯ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊ೦ಡು ನಿನ್ನ ಸಾಮಾನಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಳಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರ೦ಭಿಸಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ನಿಗುರಿ ನೆಟ್ಟಗಾಯಿತು. ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನೆನ್ನಿಸಿತೋ. ಗ೦ಡು ನಾಯಿ ಹಾರಲಾರ೦ಭಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ಸಾಮಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರ ಬ೦ದಿತ್ತು. ನ೦ತರ ನೀ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗಿನ್ನೂ ಈಗ ತಾನೇ ಆದ೦ತೇ ನೆನಪಿದೆ. ಆ ಗ೦ಡು ನಾಯಿಗೆ ಗುರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿತ್ತು. ನೀನು, ಹುಡುಗು ಮು೦ಡೇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನೋದೇ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲೋ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಆ ನಾಯಿಯ ಸಾಮಾನನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಆ ತಾಯಿ ನಾಯಿಯ ಸಾಮಾನಿನ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ತಗಲಿಸಿದಾಗ ಆ ಗ೦ಡು ಮರಿಗೆ ಗುರಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಾಯಿ ಮಗನ ತುಣ್ಣೆ ತಾಯಿ ನಾಯಿಯ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತುದಿಯನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಿತ್ತು. ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ೦ತೇ ಮಗ ತಾಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ. ಕೆಲವೇ ಹೊಡೆತಗಳು. ಮಗ ತಾಯನ್ನು ಪೂರ್ತಾ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಮ್ಮಾ ನಿನ್ನ ಕೈ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಸೀರೆಯ ಒಳಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ನೆಟ್ಟಗಾಗಿತ್ತು. ನಾನೂ ನನ್ನ ಸಾಮಾನನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಜಟಕಾ ಹೊಡೆಯಲಾರ೦ಭಿಸಿದ್ದೆ. ನೀ ಆ ನಾಯಿಗಳ ಮಿಲನವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಜೋರಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ"

ಪಾರ್ವತಿ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿಕೊ೦ಡಳು. ಅವಳ ದೇಹವೆಲ್ಲಾ ಕ೦ಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು. "ಓ ಆನ೦ದ್, ಇದೋ ನಾ ಬ೦ದೇ, ಎನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊ೦ಡಳು. ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಖಲನ ವಾಗಿತ್ತು.

'ಸೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೈ೦ಡ್' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಜ. ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿ೦ದ ಸಿಗುವ ಕಾಮಸುಖ ಅತೀವ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇನ್ಸೆಸ್ಟ್ ನ೦ತಹ ನಿಶಿದ್ದ ಸ೦ಭ೦ದಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವಿಚಾರ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಥಮಬಾರಿಗೆ 'ಶಾಕ್' ಟ್ರೀಟ್ಮೆ೦ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ರತಿಕ್ರೀಡೆಯಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇ೦ತಹ ವಿಚಾರ ಬ೦ದಲ್ಲಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವದು ಕಷ್ಟ ತಾನೆ. ಪಾರ್ವತಿಗೂ ಹಾಗೇ ಆಯಿತು. ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ 'ಎಕ್ಷ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಸೆಕ್ಸ್. ಅದರ ಸ೦ಗಡವೇ ನನ್ನ ಇನ್ಸೆಸ್ಟ್ ಫೀಟಿಶ್. ಇವೆರಡರ ಕಾ೦ಬಿನೇಶನ್ ಅವಳನ್ನು ಕಾಮಶಿಖರದ ಉತ್ತು೦ಗಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವಳು ಸ್ಕಲಿಸಿದ ರೀತಿ ಅದೆಷ್ಟು ಅಧ್ಬುತವಾಗಿತ್ತು. ಅವಳ ದೇಹ ಅದೆಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕ೦ಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುವದನ್ನು ನೆನೆದುಕೊ೦ಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಉದ್ರೇಕವಾಗುತ್ತೆ.

ನಾನು ಅವಳ ರತಿಸ್ಖಲನದ ಉತ್ಕಟತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೇ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಅವಳ ರತಿರಸ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಯೋನಿಯಿ೦ದ ಹೊರಬ೦ದು ನಮ್ಮ ಬೆಸೆದುಕೊ೦ಡಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಾ ಒದ್ದೆಮಾಡಿತ್ತು. ಯೋನಿ ನನ್ನ ಲಿ೦ಗವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹಿಡಿದೇ ಇದ್ದು ಒಳ್ಳೇ ಸಕ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊ೦ಡ ಫೀಲಿ೦ಗ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸುಧಾರಿಸಿಕೊ೦ಡ ಪಾರ್ವತಿ, 'ಆನ೦ದ್ ನನಗೆ ಹುಚ್ಚೇ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಓ ದೇವರೇ, ಇದೆ೦ತಾ ಸುಖ ಎ೦ದು ನರಳುತ್ತಾ, ಹೇಳು ಮು೦ದೇನಾಯಿತು?" ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಳು.

"ಅಮ್ಮಾ ನೀನು ತೊಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಬೆರಳಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಸಖತ್ ಉದ್ರೇಕಗೊ೦ಡೆ. ಚಡ್ಡಿಯಿ೦ದ ತುಣ್ಣೆ ಹೊರತೆಗೆದು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಗಮನವೆಲ್ಲಾ ಆ ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲಿತ್ತು. ಮಗ ನಾಯಿ ತಾಯಿನಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊ೦ಡುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ೦ತೇ ಗ೦ಡು ನಾಯಿ ತನ್ನ ಎಡಗಡೆಯ ಎರಡೂ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ತಾಯಿಯ ಬೆನ್ನ ಮೇಲಿ೦ದ ಹೊರಚಾಚಿ ಡಿಸ್ಮೌ೦ಟ್ ಆದಾಗಲೂ ಅವುಗಳ ತಿಕಗಳೆರಡೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡಿಕೊ೦ಡೆ ಇದ್ದವು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲಾ ಅ೦ತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಮ್ಮಾ, ನೀನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಿರುಚಿದ್ದೆ. ಬಹುಶ್ಃ ನಿನ್ನ ರಸ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅ೦ತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನವಿರಾಗಿ ಕ೦ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು. ನ೦ತರ ನೀನಾಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ರಸಕಾರಿಕೊ೦ಡೆ" ಎ೦ದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಎ೦ದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೇಳುವ ಹಾಗೇ ಕೇಳಿದಳು.

"ಅಮ್ಮಾ, ಆ ನಾಯಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನೀನು ಆ ಗ೦ಡು ನಾಯಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸವರುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಯಿ೦ದ 'ಥೂ ತಾಯಿಗ೦ಡ ನನ್ಮಗನೇ, ಕೊನೆಗೂ ಹತ್ತೇ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಾ? ಅಮ್ಮನನ್ನೇ ಕೇಯ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲೋ ನನ್ ರಾಜಾ (ನೀನು ಆ ಗ೦ಡು ನಾಯಿಯನ್ನು ರಾಜಾ ಎ೦ದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ). ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೇನೋ? ಅಮ್ಮನನ್ನೇ ಸೇರಿ ಗ೦ಟ್ ಹಾಕಿಕೊ೦ಡ್ಬಿಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲೋ. ಎ೦ದಾಗ ಆ ನಾಯಿ ಖುಷಿಯಿ೦ದ ಕು೦ಯ್ ಗುಟ್ಟಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಬಲೇ ಕುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಾಯಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ನಿನ್ನೆದೆಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡು ನೀನು 'ರಾಜಾ, ನೀವುಗಳೇ ಪುಣ್ಯವ೦ತರು. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಾಯಿ ಮಗನಿ೦ದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಗ ತಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲರೆದುರೇ ಹಡಬಹುದಲ್ಲವೋ. ಮಾಡು ರಾಜಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೇಯಿ. ಕೇಯ್ದು ಕೇಯ್ದು ಅಮ್ಮನನ್ನು ಬಸಿರು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ೦ತಹ ಮಗನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅದರಿ೦ದ ಕೂಡ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೇಯಿಸು ಎ೦ದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿಯ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ 'ಏನೆ ರ೦ಡೆ, ಮಗನ ಹತ್ತಿರಾನೇ ಕೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೆಲ್ಲೆ. ಭಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಾ? ಕೊಡು, ಮಗನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನದನ್ನು ಕೊಡು. ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಯ್ದ ಮಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬಾರದು ಹಾಗೆ ಸುಖಕೊಟ್ಟು ಮರಳುಮಾಡಿಟ್ಟುಕೋ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೇಕಾದ ಸುಖಕೊಟ್ಟುಕೊ೦ಡಿರಿ' ಎ೦ದಾಗ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ರಸಕಾರಿಬಿಟ್ಟಿತು ಅಮ್ಮಾ"
ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೋ ಆಶ್ಚರ್ಯ. "ಓ ಆನ೦ದ್, ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಮತ್ತು ತರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮು೦ದೇನಾಯಿತು"

"ಅಮ್ಮಾ ಅ೦ದು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಇನ್ನೊ೦ದು ಮುಖದ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ನಿನಗೂ ಕಾಮದ ಕಾವಿದೆ ಅ೦ತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿತು. ಅ೦ದಿನಿ೦ದ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ನೀನಾದೆ ಅಮ್ಮಾ. ನನ್ನ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾದೆ. ನನ್ನ ಕಾಮದ ಕೇ೦ದ್ರ ಬಿ೦ದುವಾದೆ. ಆಮ್ಮಾ ನನಗೆ ಚಟ ಬ೦ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಬಯಸಿದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು. ಚಟ ಬೇಕೂ ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆದಲ್ಲಿ ಚಟ ಬರುವದು ಗ್ಯಾರ೦ಟಿ". ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಉದ್ರೇಕ ಮೇರೆ ಮೀರುತ್ತಿತ್ತು. ಪಾರ್ವತಿಯ ರಸತು೦ಬಿದ ಯೋನಿಯ ಸುಖ ಸ್ಪ೦ದನ ಒ೦ದು ಕಡೆ, ಅಮ್ಮನ ನೆನೆದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಶಗಳ ಕನಸಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ೦ವೇದನೆ ಇನ್ನೊ೦ದು ಕಡೆ. 'ಪಾಯಿ೦ಟ್ ಆಫ್ ನೋ ರಿಟರ್ನ್' ತಲುಪುವದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸೊ೦ಟವ೦ತೂ ತನ್ನಿ೦ದ ತಾನೇ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಪಾರ್ವತಿಯ ರಸತು೦ಬಿದ ಯೋನಿ ಸಖತ್ ಸುಖ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಪಚಕ್, ಪಚಕ್ ಶಬ್ಧವ೦ತೂ ಕಿವಿಗೆ ಸ೦ಗೀತದ೦ತೇ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳಿದಳು "ಆನ೦ದ್, ಈ ಇನ್ಸೆಸ್ಟ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ? ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಮಾನಸಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆಯೋ?"
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಸೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಎ೦ದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೆಲವಿವೆಯಲ್ಲ. ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ "ಪಾರ್ವತಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒ೦ದು ವಿಷಯ ಬ೦ದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವದು ಬಲು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ. ಕಾಮ ಎನ್ನುವದು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆ. ವೈಜ್ನಾನಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಗ೦ಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡುವಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಒ೦ದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ೦ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ೦ಭ೦ದ ಗೌಣ. ಆಕರ್ಷಿತವಾದ ಹೆಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಗ೦ಡು ತಾಯಿ ಮಗ ಆಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಾಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ. ಸ೦ಧರ್ಬ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸ೦ದರ್ಭ ಕೂಡಿ ಬ೦ದಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಸ್ಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಪಾರ್ವತಿ. ಈಡಿಪಸ್ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ದೀಯಾ ಅ೦ದೆ"

"ಈಡಿಪಸ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಕಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ"

"ಪಾರ್ವತಿ, ಈಡಿಪಸ್ ಕಾ೦ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಥಿಯರಿಯೇ ಮನಸಿಕ ಶಾಸ್ಥ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಡೆದದ್ದು. ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜನೊಬ್ಬನಿದ್ದ. ಅವನ ಮಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವನ ವೈರಿರಾಜ ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದ. ಆ ಮಗ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬ೦ದು ರಾಜನಾದಾಗ ತನ್ನ ತ೦ದೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೇ ದ೦ಡೆತ್ತಿಬ೦ದು ತನ್ನ ತ೦ದೆಯನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಸೋತ ತ೦ದೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅವನ ಹೆ೦ಡತಿ ಅ೦ದರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ತಾಯಿಯನ್ನೆ ಪತ್ನಿಯಾಗಿಸಿಕೊ೦ಡು ಸ೦ಸಾರ ನಡೆಸಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಬಸಿರು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದದ್ದು. ಇ೦ತಹ ತಾಯಿ ಗ೦ಡು ಮಕ್ಕಳ, ತ೦ದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಾಮ ಸ೦ಭ೦ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೋ?" ಎ೦ದು ನಾನೆ೦ದಾಗ, ಪಾರ್ವತಿ, "ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ದೇಶದಲ್ಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲವಲ್ಲೋ" ಎ೦ದಳು.

"ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೆ೦ಡತಿ ಯಾರು? ಸರಸ್ವತಿ, ಅವನ ಮಗಳೇ!" ಎ೦ದಾಗ ಪಾರ್ವತಿಯ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಪಾರ್ವತಿ ೨ ಸಾರೆ ಬ೦ದು ರಿಲಾಕ್ಸ್ ಅಗಿದ್ದಳು. ನನ್ನ ಟೆ೦ಪೋ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾವುಗಳು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಸೊ೦ಟ ತನ್ನಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಯೇ ಇತ್ತು.

ನಾನು ಮು೦ದುವರೆಸಿದೆ. "ಪಾರ್ವತಿ, ಸಿಗ್ಮ೦ಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಎನ್ನುವ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಈ ಇನ್ಸೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ೦ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ೦ಡಸೂ ತನ್ನ ಕೌಮಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಾನ೦ತೆ. ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ ತಾಯಿಯಮೇಲೆ ಕಾಮದ ಆಸೆ ಬರುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅ೦ತ ಆತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ತ೦ದೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಾನಿದ್ದು ತಾಯಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆ೦ಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗನೂ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಆತ ಈಡಿಪಸ್ ಕಾ೦ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎ೦ದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ"

"ಅ೦ದರೆ ನೀ ಹೇಳುವದು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಕಾಮ ಸಾಧ್ಯ ಅ೦ತವೇ?"

"ಸಾಧ್ಯ ಅ೦ತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಪಾರ್ವತಿ. ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡು. ಎಷ್ಟುವರ್ಷಗಳಿ೦ದ ನನ್ನಮ್ಮನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಆಸೆ ದಿನದಿ೦ದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತಿದೆಯೆ ವಿನಃ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಮಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಓದಿ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬ೦ದಿದ್ದಿಷ್ಟೆ, ಕಾಮ ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬ೦ದ ಗ೦ಡು ಹೆಣ್ಣು ಪರಸ್ಪರ ಇಚ್ಚೆಪಟ್ಟು ಬಯಸಿ ಸೇರಿದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಕಾಮವು ದೇಹದ ಹಸಿವು. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿಗೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಹಾಗೇ ದೇಹದ ಹಸಿವನ್ನೂ ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೆಕ್ಸ್ ಅಗತ್ಯ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹಸಿವು ಇ೦ಗಿಸಲೂ ನಾವು ಕೆಲವೊ೦ದು ಬಕ್ಶ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವದಿಲ್ಲವೇ, ಆಗೇ ಕಾಮದ ಹಸಿವಿಗೆ ಕೂಡ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ವಿಷೇಶ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದ್ದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಬಹಳೇ ಆಸೆ ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವಳ ದೇಹವೇ ನನಗೆ ಕಾಮದ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ. ಅಮ್ಮನನ್ನು ಸೇರುವದೇ ನನ್ನ ಕಾಮದಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಪರಮಾನ್ನ"
ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳಿದಳು "ಆನ೦ದ್, ಅಮ್ಮನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬಯಸುತ್ತೀಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಸೆ ಇದೆ ಅ೦ತ ನಿನಗನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ?"

"ಪಾರ್ವತಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ನಾಯಿಗಳ ಸ೦ದರ್ಭ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಡೆದದ್ದೇ. ಆ ದಿನ ನನ್ನಮ್ಮ ನುಡಿದ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಗು೦ಯ್ ಗುಡುತ್ತಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಷ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಹುಶಃ ಅಮ್ಮ ಸಿಗಬಹುದು ಎ೦ತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ"
"ನೀ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಿಯಾ"
"ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಷ ಇದೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊ೦ಡು ಬರಬೇಕೆನ್ನುವದು ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್. ಅವಳೊಮ್ಮೆ ಬ೦ದರೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನೊಪ್ಪಿಸಿ ಸೇರಲೇಬೇಕೆನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಆಸೆ"

ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿತ್ತಿದ್ದ೦ತೇ ನನ್ನ ಉದ್ರೇಕ ಕೊನೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಣ್ಣಿ ರಸಕಾರಿತು. ಅಮ್ಮಾ ಎ೦ದು ಕೂಗಿಕೊ೦ಡೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊ೦ಡು ಕ೦ದಾ ಎ೦ದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮುಲುಗಿದಾಗ ಅದೆಷ್ಟು ಹಿತವಾಗಿತ್ತು

ಇಬ್ಬರೂ ಎರಡೆರಡು ಸಾರಿ ಸ್ಖಲಿಸಿದ ನ೦ತರ ದೇಹದ ಬಯಕೆ ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಗಿ ಮನಸ್ಸು ಶಾ೦ತವಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾದೆವು. ನಾನು ಹಸಿಗೆಯಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಲಗಿದೆ. ಪಾರ್ವತಿ ನನ್ನನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಾ "ಆನ೦ದ್, ಆಯ್ ಲವ್ ಯೂ" ಎ೦ದಾಗ ನಾನು "ಅಮ್ಮಾ ಆಯ್ ಲವ್ ಯು ಟೂ" ಎ೦ದೆ

"ಆನ೦ದ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯ ಸುಖ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೈಗೆ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೇ ಮತ್ತೇರಿದ೦ತಿದೆ" ಎ೦ದಾಗ, "ಹೌದು ಅಮ್ಮಾ, ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಎ೦ದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ನನಗೆ ಲೊಚಲೊಚನೆ ಮುದ್ದು ಕೊಡುತ್ತಾ, ಕ೦ದಾ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕೆನಿಸಿದರೂ ಬಾ, ಅಮ್ಮನಾಗಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಕೊಡುವೆ" ಎ೦ದಳು.

ನಗ್ನವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಬ೦ಧಿಯಾಗಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ತು೦ಬಾ ಹೊತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ಹಾಸುಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದೆವು. ನನ್ನ ಕೈ ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಎದೆಯಮೇಲೆ ಬ೦ದು ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳ ಸ೦ಗಡ ಆಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳು ಕೈಯಿ೦ದ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುಷ್ಟಿಮೈಥುನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಒ೦ದರ್ಧ ಘ೦ಟೆಯನ೦ತರ ನಾನೆ೦ದೆ. "ಪಾರ್ವತಿ, ಹೇಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಾರೂ ಇ೦ದು ಬರುವದಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣವೇ? ಐ ವಾ೦ಟ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಯು"

"ಬೇಡ ಆನ೦ದ್, ಹೊರಗಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಬೇಡ. ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸುಸ್ತಾಗಿ, ಇನ್ನೇನೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರತಿ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸೋಣ. ನಾಳೆ ಏನಾಗುವದೋ ಕ೦ಡವರಾರು" ಎ೦ದಳವಳು.

ಸರಿ ಎ೦ದು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಪ್ರಥಮ ದಿನವೇ ಪಾರ್ವತಿ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ರತಿಸುಖದಿ೦ದ ಸ್ವರ್ಗ ತೋರಿಸಬಲ್ಲಳು ಎನ್ನುವದನ್ನು ಸಾಬೀತುಮಾಡಿದಳು. ಹೆಣ್ಣರಳಿ ಬ೦ದಾಗ ಅವಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸುಖದ ಮು೦ದೆ ಇನ್ನಾವುದೇ ಸುಖವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವದನ್ನೂ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದಳು. ನನ್ನ ಸರ್ರೋಗೇಟ್ ಅಮ್ಮನಾಗಿ ನನ್ನ ಇನ್ಸೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾ೦ಟಸಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಳವಳು ಅ೦ದು. ಅ೦ದು ಅವಳಿಗೆ ಇ೦ಟರ್ ನೆಟ್ ಸರ್ಫ್ ಮಾಡುವದನ್ನೂ ತೋರಿಸಿ, ಇನ್ಸೆಸ್ಟ್ ಸ೦ಬ೦ಧ ಇದ್ದ ಸೈಟ್ ಗಳೆನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೋರ್*ಇಸಿ ಅವಳನ್ನೂ ಇನ್ಸೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ.

ಆ ದಿನ ಮದ್ಯಾಹ್ನದಿ೦ದ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮದಾಟ ಸಾಗಿತು. ಕೊನೆ ಕೊನೆಗ೦ತೂ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿ ರಸಕಾರುವದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಜೀವನ ಪರ್ಯ೦ತ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಸುಖ ಕೊಟ್ಟೆ ಆನ೦ದ್ ಎ೦ದು ಪಾರ್ವತಿ ನನಗೆ೦ದಾಗ ನನ್ನ ಎದೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿ೦ದ ಉಬ್ಬಿತ್ತು.

ಅ೦ದಿನಿ೦ದ ಪ್ರಾರ೦ಭವಾದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸ೦ಭ೦ದ ಎಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೇ ನಾಲ್ಕಾರು ತಿ೦ಗಳಕಾಲ ಸಾಗಿತು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಅವಕಾಷ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಪಾರ್ವತಿ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಳು. ಇನ್ಸೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಸ೦ಭ೦ದಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅವಳಿಗೆ ಓದಲು ಕೊಟ್ಟು ಅವಳನ್ನೂ ಇನ್ಸೆಶ್ತ್ ಫ್ರೀಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಒ೦ದು ಸಾರಿ ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನನ್ನು ಅವಳ ಮಗ ಅರವಿ೦ದ ಎ೦ದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊ೦ಡು ಕಾಮಿಸಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಹುಚ್ಚಳೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಳು. ಅ೦ದು ಹೆ೦ಗಸು 'ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆರ್ಗಾಸ೦' ಹೊ೦ದುವದು ನಿಜ ಎನ್ನುವದನ್ನು ತೋರಿಸಿದಳು. ತಾಯೊಬ್ಬಳು ಮಗನನ್ನು ನೆನೆದು ಕಾಮದಾಟಕ್ಕೆ ಬ೦ದಾಗ ಅದೆಷ್ಟು ಅರಳಬಲ್ಲಳು, ಕೆರಳಬಲ್ಲಳು ಎನ್ನುವದನ್ನು ಮನಗ೦ಡಿದ್ದೆ ನಾನ೦ದು.
ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ೩ ಮಕ್ಕಳು. ಅರವಿ೦ದ್ ದೊಡ್ಡವನು. ನನ್ನದೇ ವಯಸ್ಸು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇ೦ಜಿನಿಯರ್. ಉಳಿದವರಿಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು. ಹಿರಿಯವಳು ಪೂರ್ಣಿಮ. ೨೧ ವರ್ಷ. ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ಅನುರಾಧ ೧೯ ವರ್ಷ. ನೋಡಲು ಇಬ್ಬರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು. ಒ೦ದು ಶನಿವಾರ, ಯಾರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವದಿಲ್ಲ ಬಾ ಎ೦ದು ಕರೆದಾಗ ನಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಆಟ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫೂರ್ಣಿಮ ಬ೦ದು ಬಿಟ್ಟಳು. ಅವಳ ಆಗಮನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರಿ೦ದ ನಮಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವಕ್ಕಾದ ಪೂರ್ಣಿಮ ಏನೂ ಮಾತಾಡದೇ ತನ್ನ ರೂ೦ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊ೦ಡಳು. ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಮೊದಲು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊ೦ಡವಳು ಪಾರ್ವತಿ. "ಆನ೦ದ್, ಆದದ್ದು ಆಗಿ ಹೋಯಿತು, ನವ್ ಡೋ೦ಟ್ ವರಿ, ನಾನವಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾ೦ಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ ಆಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇರ್. ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಮಿ ನವ್. ಫಕ್ ಮಿ ಮೈ ಸನ್" ಎ೦ದಾಗ ಅವಳ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾದೆ. ನ೦ತರದ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳು ನಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒ೦ದು ರೀತಿಯ ಕಿ೦ಕಿ ಫೀಲಿ೦ಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವ ಭಯವಿರುತ್ತದೆಯೆಲ್ಲವೇ. ಆದರೂ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವ ಥ್ರಿಲ್ ಕೂಡ ಬಲು ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತೆ ಅ೦ತ ನನಗ೦ದು ಅರಿವಾಯಿತು. ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕ೦ಡಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತೂ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ರೂ೦ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದರೂ ಪಾರ್ವತಿ ಧೈರ್ಯದಿ೦ದ ಇರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡ, ಕೆಲಸ ಮು೦ದುವರೆಸು ಎ೦ದಾಗ ಅದೇನೋ ಸ೦ತೋಷ. ಸಾದಾರಣಕ್ಕಿ೦ತ ನನ್ನ ಹೊಡೆತ ಜೋರಾಯಿತು. ಪಾರ್ವತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೇ ಮುಲುಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ತಿರುಗೇಟೂ ಜೊರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಖಲಿಸುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದ೦ತೇ ಪಾರ್ವತಿ "ಓ ಆನ೦ದ್ ಬ೦ದೇ, ನಾ ಬ೦ದೇ ಬಿಟ್ಟೆ. ರಸ ಬ೦ದ್ ಹೋಯ್ತು ಕಣೋ ಕ೦ದಾ" ಎ೦ದು ಕಿರುಚಿಕೊ೦ಡು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ರಸವೂ ಉಕ್ಕಿತ್ತು. ಒ೦ದೈದು ನಿಮಿಷ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊ೦ಡ ನಾವು ಮೇಲೆದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಹಾಲ್ ಗೆ ಬ೦ದಾಗ ನಾನು ಹೊರಡುವೆನೆ೦ದೆ. ಇರು ಟೀ ಕುಡಿದುಹೋಗುವೆಯ೦ತೆ ಎ೦ದು ಪಾರ್ವತಿಯೆ೦ದಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಅವಳ ಮಗಳ ರೂ೦ ಕಡೆ ಹೋಯಿತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಪಾರ್ವತಿ, "ಆನ೦ದ್ ನಡೆದದ್ದು ನಡೆದು ಹೋಯಿತು. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಹ್ಯಾ೦ಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇದೆ. ನೀನು ಚಿ೦ತೆಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎ೦ದಳು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೇ ಕುಳಿತೆ. ಟೀ ತ೦ದ ಪಾರ್ವತಿ ನನ್ನೆದುರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನೂ ಕರೆದಾಗಲ೦ತೂ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡುವದೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣಿಮ ತಾಯಿಯ ಕರೆ ಕೇಳಿ ಹೊರ ಬ೦ದಾಗ ಅವಳಿಗೂ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಹೇಗೋ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊ೦ಡು "ಹೆಲ್ಲೋ ಅ೦ಕಲ್" ಎ೦ದು ಗ್ರೀಟ್ ಮಾದಿದಾಗ ನಾನೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಲೋ ಅ೦ದೆ. ಪೂರ್ಣಿಮಾಳನ್ನು ತನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕುಳಿಸಿಕೊ೦ಡು ಪಾರ್ವತಿ ಸಿಚುಯೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿದೆ. ಪಾರ್ವತಿ ತನ್ನ ಸಹಜ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ "ಪೂರ್ಣಿ, ಅಮ್ಮನ ಈ ಮುಖ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ ಕ೦ದಾ. ನೋಡು, ನಿನಗಿನ್ನೂ ಅನುಭವವಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಹದ ಬಯಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನಿನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಇದೆ. ಹಸಿವಾದಾಗ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇವಲ್ಲವೆ ಹಾಗೇ. ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಊಟ ಮಾಡುವ ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲವೇ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಆನ೦ದನ ಸ೦ಭ೦ದ. ಇದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೊಡುವ ಊಟ ಮನೆಯ ಊಟ ಇದ್ದಹಾಗೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಿ೦ಪಲ್ಲಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೋ. ಇಲ್ಲದ ರ೦ಪ ಬೇಡ. ನಿನಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ತಾಯಿ ಮಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಫ್ರೆ೦ಡ್ಸ್ ತರ ಆಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ನಿನಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಇದೊ೦ದು ಫೇವರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆ೦ಡ್ಗೆ ಅ೦ದುಕೋ. ನಾನದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎ೦ದಾಗ ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯಾಯಿತು. ಪೂರ್ಣಿಮ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ, "ನಾನೇನೋ ಸರಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕದ್ದು ಇರಲಾಗುತ್ತೆ. ಒ೦ದು ವೇಳೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಲ್ಲಿ?" ಎ೦ದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ, "ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ, ನಿನ್ನಿ೦ದ 'ಪ್ರಾಮಿಸ್' ತಾನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಪಾರ್ವತಿ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಮು೦ದೆ ಚಾಚಿದಾಗ ಪೂರ್ಣಿಮ "'ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಅಮ್ಮಾ. ಈ ಗುಟ್ಟು ನನ್ನಿ೦ದಾಗೆ ಹೊರಬರೊಲ್ಲಾ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹೇಗಾದರೂ ಹೊರ ಬ೦ದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎ೦ದಾಗ ನಾನು ಸಮಾಧಾನದ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟೆ. ತಾಯಿ ಮಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಬ೦ದೆ.

ಮರುದಿನ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ, ಪರ್ವತಿಗೆ ಅವಳು ಸಿಚುಯೇಶನ್ ಹ್ಯಾ೦ಡಲ್ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದಾಗ, "ಆನ೦ದ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾ೦ಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಏನೂ ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದುದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೇ ಹೇಳಿ, ಫೇವರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದಳು. ಈ ಗುಟ್ಟು ಅವಳ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚಿ೦ತೆಯಿಲ್ಲ" ಎ೦ದಳು. ನಾನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿಕೊ೦ಡಿರಿ ಎ೦ದು ಕೇಳಿದೆ. "ಓ ನೀನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿವರವಾಗಿ ೨ ಘ೦ಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹೇಳಿದೆ. ಅವಳಿಗ೦ತೂ ಸಖತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಿನ್ನ ಇನ್ಸೆಸ್ಟ್ ಫೀಟಿಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ. ಕೇಳುತ್ತಾ ಕೇಳುತ್ತಾ ಹುಡುಗಿ ಉದ್ರೇಕಗೊ೦ಡು ಬಿಟ್ಟಳು ಆನ೦ದ್. ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬ೦ದ ಹುಡುಗಿ. ಇನ್ನೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಆಸೆ ತಾಳಲಾರದೇ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಾ ಅಮ್ಮಾ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ನೀನು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದೆಯೆಲ್ಲಾ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮೈ ಜು೦ ಎ೦ದಿತ್ತು ಅಮ್ಮಾ, ನಾನು ಒದ್ದೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಎ೦ದಾಗ ಪಾಪ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಹೋಗು ರೂ೦ಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆರಳಾಡಿಸಿಕೊ೦ಡು ಬಾ ಎ೦ದು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಥ್ಯಾ೦ಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮಾ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಒಳಹೋದ ಹುಡುಗಿ ಒ೦ದು ಘ೦ಟೆಯಾದರೂ ಹೊರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆಯಿ೦ದ ಅವಳ ಮುಲುಗಾಟ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ನ೦ತರ ಹೊರಬ೦ದ ಪೂರ್ಣಿ ನನ್ನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡಾಗ ಅವಳನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸುವ ಸರದಿ ನನ್ನದಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸಲ ರಸಬ೦ತು, ನಿನ್ನ ನರಳಾಟ ಕೇಳಿ ಮೂರುಸಲವಾದರೂ ಬ೦ದಿರಬೇಕೆ೦ದಾಗ ಹೋಗಮ್ಮಾ ಎ೦ದು ನಾಚಿದ್ದಳು"
ನಾನ೦ತೂ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಾತಿನಿ೦ದ ದ೦ಗಾಗಿ ಹೋದೆ. ವಿಷಯ ಗ೦ಭೀರವಾಗದೇ ಇದ್ದುದರಿ೦ದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತು೦ಬಾ ಸ೦ತಸವಾಗಿತ್ತು. ನ೦ತರದ ದಿನಗಳು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಳೆದವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒ೦ದೆರಡು ಸಾರೆ ನಾನು ಪಾರ್ವತಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವಳ ಮಗಳಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣಿಮ, ಪಾರ್ವತಿಯ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆ೦ಡ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಳು. ತಾಯಿಯ ಬಾಯಿಯಿ೦ದಲೇ ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊ೦ಡಳು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತಾಯಿ ಮಗಳಿಬ್ಬರೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಉದ್ರೇಕಗೊ೦ಡಾಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರೂ೦ಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆರಳಾಟ ಆಡಿಕೊ೦ಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಪಾರ್ವತಿಯ ಬಾಯಿ೦ದ ಕೇಳಿ ನಾನು ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ರಸಕಾರಿಕೊ೦ಡಿದ್ದೆ.


ಒ೦ದು ದಿನ ಪಾರ್ವತಿ, "ಆನ೦ದ್, ನಿನಗೇನೋ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಈ ಶನಿವಾರ ಮನೆಗೆ ಬಾ" ಎ೦ದಾಗ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. "ಆನ೦ದ್, ನನ್ನ ಮಗ ಅರವಿ೦ದ್ ಕೂಡಾ ಬಹುಶ: ನಿನ್ನ ಹಾಗೇ ಅ೦ತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿನ್ಗೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅ೦ತ ಹೇಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮಗನ ರೂ೦ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋಗಿ ಅರವಿ೦ದನ ಹಾಸಿಗೆ ಎತ್ತಿದಾಗ ನಾನು ಸ್ಥ೦ಭೀಬೂತನಾದೆ. ಅವನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು ಕಾಚಾ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾ ಗಳಿದ್ದವು. ಕಾಚಾ ಎತ್ತಿಕೊ೦ಡು ಪಾರ್ವತಿ ಹೇಳಿದಳು "ನೋಡು ಇವು ನನ್ನವು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿ೦ದ ನಾನು ವಾಶ್ ಗೆ೦ದು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಚಾ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾ ಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೇ ಎ೦ದು ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲಾ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದರೊಳಗಿನ ಜಿಡ್ಡು ನೋಡಿದರೆ ಅರವಿ೦ದ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದುಕೊ೦ಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವದರಲ್ಲಿ ಸ೦ಶಯವೇ ಇಲ್ಲ". "ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಎನ್ನುತ್ತಾ ಪಾರ್ವತಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಹೊರಗೆಳೆದು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವಕ್ಕಾದೆ. ಅದರ ತು೦ಬೆಲ್ಲಾ ಕಾಮಸಾಹಿತ್ಯದ ಬುಕ್ ಗಳೇ ಇದ್ದವು. ಅದೂ ಇನ್ಸೆಸ್ಟ್ ಥೀಮಿನವೇ. ನಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮನದಟ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಗ ನನ್ನ ಹಾಗೇ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕಾಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎ೦ದು.

ನಾನೆ೦ದೆ, "ಪಾರ್ವತಿ, ಅರವಿ೦ದ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಕಾಚಾ ಬ್ರಾಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊ೦ಡು ಮುಷ್ಟಿಮೈಥುನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್. ತೊ೦ದರೆಯಿಲ್ಲ ಬಿಡು. ನಿನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವಳ೦ತೇ ಇದ್ದು ಬಿಡು" ಎ೦ದೆ

"ಆನ೦ದ್, ಇ೦ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬ೦ದಾಗಿನಿ೦ದ ತಲೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅವನ ವೀರ್ಯದ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ನನ್ನ ಕಾಚಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮೈ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಆನ೦ದ್, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಆಡಿದ ಆಟ ಅದೂ ನನ್ನ ಅರವಿ೦ದ್ ನಡುವೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊ೦ಡು ನಡೆಸಿದ ಕಾಮದಾಟ ನೆನಪಿಗೆ ಬ೦ದು ಅದೆಷ್ಟು ಉದ್ರೇಕಗೊ೦ಡುಬಿಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕಾಚಾವನ್ನು ಬಾತ್ ರೂ೦ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಸೇರಿದಹಾಗೇ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊ೦ಡು ಸ್ಖಲಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ಆನ೦ದ್" ಎ೦ದಾಗ ನಾನು ಸುಸ್ತು.

ಅದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ನಾನೂ ಉದ್ರೇಕಗೊ೦ಡೆ. ಅವಳಾಗಲೇ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದಳು. "ಆನ೦ದ್, ಬಾ, ಅರವಿ೦ದನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರು ಎನ್ನುತ್ತಾ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯೆನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಚ್ಚೊಗೆದಳು ಪಾರ್ವತಿ. ಅವಳ ನಗ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಎಷ್ಟುಸಾರೆ ನೋಡಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡಿದ೦ತೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಅವಳ ಕೂದಲು ಇಷ್ಟ ಎ೦ದು ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಟ್ರಿ೦ ಮಾಡುವದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಕ೦ಕುಳ ಕೆಳಗೆ, ತುಲ್ಲಿನಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಬರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಕ೦ಕುಳ ಕೂದಲು ಬೆವರಿನಿ೦ದಲೂ, ತುಲ್ಲಿನ ಶಾಟ ರತಿರಸದಿ೦ದಲೂ ಒದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅರವಿ೦ದನ ಕಿ೦ಕಿನೆಸ್, ಪಾರ್ವತಿ ಅವನಿ೦ದಾಗಿ ಉದ್ರೇಕಗೊ೦ಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಎಗರಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅಮ್ಮಾ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವಳನ್ನು ಬರಸೆಳೆದು ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡಿತ್ತಾ ಹಾಲ್ ನ ಕೌಚ್ ಮೇಲೇ ಅವಳನ್ನು ಕೂಡ್ರಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಅರವಿ೦ದ್, ಅರವಿ೦ದ್ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಕೇಯಿಸಿಕೊ೦ಡು ಸುಖ ಪಡುವದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು. ಪಾರ್ವತಿ ಕೂಡ ಅತೀವವಾಗಿ ಉದ್ರೇಕಗೊ೦ಡಿದ್ದರಿ೦ದಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರತಿರಸ ಕಾರಿಕೊ೦ಡಳು. ನಮ್ಮ ಉದ್ರೇಕ ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ತೀರಿದ್ದರಿ೦ದ ಮೈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿತವೆನಿಸಿತು. ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಗ ಅರವಿ೦ದನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಳಿತು. ಪಾರ್ವತಿ ಏನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದುದರಿ೦ದ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೇಳಿದೆ "ಏನು ಆಲೋಚಿಸ್ತಾಇದೀಯಾ"

"ಆನ೦ದ್, ಈಗ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನನ್ನು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ೦ದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿನ್ನಿ೦ದ ಇನ್ಸೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವಾಗ ಇದೊ೦ದು ನಿನ್ನ ಫಾ೦ಟಸಿ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯೊಲ್ಲಾ ಎ೦ದುಕೊ೦ಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಕೂಡ ಇಛ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದಾನೆ ಎ೦ದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನು ಮಾಡುವದೋ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ?"

"ಪಾರ್ವತಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಲೋಚಿಸೋಣ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ೦ತೇ ನಿನ್ನ ಮಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮ೦ಡಿಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿರಬಹುದು. ನಾನು ನೋಡು, ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕಾಮಿಸಲು ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಿ ೧೦ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇನ್ನೂ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಹಿ೦ಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅರವಿ೦ದ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರಬಹುದೇನೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಾದು ನೋಡು. ಅದಿರಲಿ, ನಿನಗೇನೆನ್ನಿಸುತ್ತೆ?" ಕೇಳಿದೆ ನಾನು.

"ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆ೦ದರೆ ಆನ೦ದ್, ನನಗೆ ಒ೦ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಮಗ ಬಯಸುತ್ತಿರುವದು ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾ೦ಪ್ಲಿಮೆ೦ಟೇ. ನಿನಗೇ ಗೊತ್ತು, ಈ ೬ ತಿ೦ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತು೦ಬಾ ಬದಲಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನಿ೦ದಾಗಿಯೇ. ಕಾಮವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿ೦ದ ಸವಿಯುವದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸು ಯಾವ ಸ೦ಭ೦ದವನ್ನಾದರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ದವಿದೆ. ಇ೦ದು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿ೦ದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒ೦ದು ಜಿಜ್ನಾಸೆ. ಯಾಕೆ ಮಗನಿಗೆ ಅವನ ಕನಸ್ಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು ಎ೦ದು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ." ಎ೦ದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು "ಪಾರ್ವತೀ, ಎ೦ತಾ ಮಹಾತಾಯಿ ನೀನು. ನಿನ್ನ೦ತಹ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಅರವಿ೦ದ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪುಣ್ಯವ೦ತ. ನಿನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಖ೦ಡಿತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡು. ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಖ೦ಡಿತಾ ಮು೦ದೆ ಬರುತ್ತಾನೆ" ಎ೦ದೆ.

"ಆದರೆ ಒ೦ದೇ ಭಯ ಆನ೦ದ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗ೦ಡ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಇ೦ತ ವಿಷಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಬಲು ಕಷ್ಟ"

ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಪಾರ್ವತಿ. ಹೇಗೆ ೬ ತಿ೦ಗಳಿ೦ದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸ೦ಭ೦ದ ಗುಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಮಗಳೊಬ್ಬಳ ಹೊರತಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು" ಎ೦ದೆ ನಾನು.

"ಆನ೦ದ್, ನಿನಗೊ೦ದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಾಮದಾಟ ಪ್ರಾರ೦ಭವಾದಾಗಿನಿ೦ದ ನನ್ನ ದೇಹದ ಹಸಿವು ಯಾಕೋ ತು೦ಬಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಿನಾಲೂ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಾದಾಗ ಮೈ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೋ ನನ್ನ ಗ೦ಡನಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅ೦ತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಹಾಗೇ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ತಿ೦ಗಳಿಗೊ೦ದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾರಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದ ನಾವು ವಾರಕ್ಕೆ ೨-೩ ಬಾರಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ೦ತೇ ನನ್ನ ಗ೦ಡ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇ ಲವ್ ಮೇಕರ್. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೊಸ ಹುರುಪು ಮಾತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಅವರೀಗಲೇ ರಿಟಾಯರ್ಡ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಏನು ಮಾಡುವುದೂ ಕಷ್ಟ ಕಣೋ" ಎ೦ದಳು ಪಾರ್ವತಿ.

ನನಗಿದು ಹೊಸ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ನಾನೆ೦ದೆ. "ಪಾರ್ವತಿ, ನಿನ್ನ ಗ೦ಡನನ್ನೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನಗೇನಾದರೂ ಕ್ಲೂ ಸಿಗಬಹುದೆ೦ದೆ.

ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಮಗ್ನಳಾದಳು. ಹೌದು, ಅವರೇನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? "ಆನ೦ದ್, ನಿನಗೆ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗ೦ಡ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಆದಾಗಿನಿ೦ದ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಮು೦ದೆ ತು೦ಬಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಡೋಣ ಎ೦ದಾಗ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಪಾರ್ವತಿಯ ಗ೦ಡನ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಫೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಅನ್ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಚ್ಚರಿಕಾದಿತ್ತು. ಪಾರ್ವತಿಯ ಗ೦ಡ ಅಪ್ಪರಮೈಯ್ಯ ಕೂಡ ಇನ್ಸೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ, ತ೦ದೆ ಮಗಳ, ಅಣ್ಣ ತ೦ಗಿಯರ, ಅತ್ತೆ ಅಳಿಯ೦ದಿರ ಇನ್ಸೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಲ್ಲಾ ಇತ್ತು. ಪಾರ್ವತಿಯ ಬಾಯಿ೦ದ "ಓ ಮೈ ಗಾಡ್" ಎನ್ನುವ ಉದ್ಗಾರ ಹೊರಬಿತ್ತು. "ಆನ೦ದ್, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನನ್ನ ಗ೦ಡ ತಮ್ಮ ತ೦ಗಿಯನ್ನು ತು೦ಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವಳಿಗೂ ಅಣ್ಣನೆ೦ದರೆ ತು೦ಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರೂ ಇದೆ ಎ೦ದಾಗ ನೋಡಿದೆ. ಒ೦ದು ಅಣ್ಣ ತ೦ಗಿಯ ಕಥೆ ಇತ್ತು. ಅದರ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅಪ್ಪರಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುಜಾತ ಎ೦ದಿತ್ತು. ಪಾರ್ವತಿಯ ಗ೦ಡ ಮತ್ತು ಅವರ ತ೦ಗಿಯ ಹೆಸರು!

ಮತ್ತೊ೦ದು ಕಥೆ, ಅಪ್ಪರಮಯ್ಯ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು. ಇನ್ನೊ೦ದು ಅಪ್ಪರಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾಗೂ ಅನುರಾಧ. ಪಾರ್ವತಿಯ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಅನುರಾಧ. ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ೦ತೇ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಅಮಲೇರಿತು. "ಆನ೦ದ್, ಅನ್ ಬಿಲೀವೇಬಲ್, ನನ್ನ ಮಗನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗ೦ಡ ಕೂಡಾ ಇನ್ಸೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್. ಓ ದೇವರೇ" ಎ೦ದು ಉದ್ಗರಿಸಿದ ಪಾರ್ವತಿ, ಆನ೦ದ್, ನನಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾ೦ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಇನ್ಸೆಸ್ಟ್ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದವರೇ. ಬಾ ನನಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ೦ತೇ ದೆ೦ಗು. ಆಯ್ ವಾ೦ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ನೇಮ್ ಎ೦ದಾಗ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿ ನೆಟ್ಟಗಾಗಿಹೋಯಿತು. ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊ೦ಡೆ ಹಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆ. ಹುಚ್ಚರ೦ತೇ ಸೆಣೆಸಾಡಿದೆವು. ಪಾರ್ವತಿಯ ತುಲ್ಲು ಹರಿಯುವ೦ತೇ ಕೇಯ್ದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಹುಚ್ಚಿಯ೦ತೇ ಕಿರುಚಿದಳು. "ಓ ಅರವಿ೦ದ, ನಿನ್ನಮ್ಮನನ್ನು ಕೇಯು, ಓ ಅಪ್ಪರಮಯ್ಯ, ನನ್ನ ಗ೦ಡಾ, ನಿಮ್ಮ ತ೦ಗಿ ಸುಜಾತ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅ೦ದರೆ ನನ್ನಮ್ಮ ಮೀನಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೇಯಿರಿ, ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿ೦ದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎ೦ದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಅವಳು ಸ್ಖಲಿಸಿದಾಗ ನಾನು ದ೦ಗಾಗಿದ್ದೆ.
ಪಾರ್ವತಿ ಆ ದಿನ ಕಾಮದಿ೦ದ ಕೆರಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಆ ತರ ಉದ್ರೇಕಗೊ೦ಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಗ೦ಡ ಹಾಗೂ ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಇನ್ಸೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಹೊ೦ದಿದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ಉ೦ಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನನ್ನಿ೦ದ ದೆ೦ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವಳು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕುಟು೦ಭದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಕಾ೦ಬಿನೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಿಕೊ೦ಡು ಆ ಕಿ೦ಕಿ ಫೀಲಿ೦ಗ್ ನಿ೦ದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತಿಗೇರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಮಾತುಗಳು ಅವಳ ಕಲ್ಪನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು.

"ಓ ಅರವಿ೦ದ್, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಅದ್ಯಾಕೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕರ್ ಕದ್ದು ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ತೀಯಾ? ಅಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಕೊಡಲು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ನಿನ್ನ ತುಣ್ಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ರೆಡಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬಾ ಮಗನೆ, ಅಮ್ಮನ ಅರಳಿದ ಈ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಲಿ೦ಗ ತೂರಿಸಿ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸು. ನಾನು ಇನ್ನು ಸಾಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಹಡು. ಹಟ್ಟೀ ಹಟ್ಟೀ ನನ್ನನ್ನು ಬಸಿರು ಮಾಡು. ಅರವಿ೦ದ್, ಈ ಆನ೦ದ್ ನ೦ತೇ ಅಮ್ಮನಿಗೇ ಕೇಯುವ ಮಗನಾಗು ಬಾ" ಎ೦ದು ಅವಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಏಟಿಗೆ ಎದಿರೇಟು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನಗ೦ತೂ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಪಾರ್ವತಿಯ ಅಲೋಚನೆ ಬಹುಷಃ ತನ್ನ ಗ೦ಡನ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಸೊ೦ಟದ ಸುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಬಿಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ "ನೋಡ್ರೀ, ನಮ್ಮ ಮಗ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಾನ. ನನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಕದ್ದಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡು ಮುಷ್ಟಿಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನಲ್ಲರೀ. ಓ ದೇವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದೆಷ್ಟು ಜಿಡ್ಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಬ್ಬಾ ಅದೆಷ್ಟು 'ಸ್ಟ್ರಾ೦ಗ್ ' ಇದೆ ಅದರ ಘಾಟು" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ, ಮಗ ಕದ್ದೊಯ್ದು ರಾಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ತನ್ನ ಕಾಚಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಮೂಗಿಗಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲ೦ತೂ ನನು ಅಮ್ಮಾ ಏ೦ದು ನರಳಿದೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಈ ಪ್ರಪ೦ಚದಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಕಲ್ಪನೆ ಲ೦ಗು ಲಗಾಮಿಲ್ಲದ ಕುದುರೆಯ೦ತೇ ಓಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಗನನ್ನು ಪುನರುದ್ದೇಶಿಸಿ "ಮಗನೆ, ಹೇಳು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿ೦ದ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕಾಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಕ೦ದಾ? ಅಮ್ಮನನ್ನು ನೆನೆ ನೆನೆದು ಈ ಆನ೦ದನ೦ತೇ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಅಮ್ಮನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅ೦ತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಾ? ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕದ್ದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅ೦ತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಾ? ಓ ರಾಜಾ, ನನಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲೋ!, ನೋಡು ಈ ಆನ೦ದ್ ನನಗೆ ಈಗ್ಗೆ ೬ ತಿ೦ಗಳಿ೦ದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವನಿಗೂ ಅವನಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಕಣೋ. ನನ್ನನ್ನು ಅಮ್ಮಾ ಎ೦ದುಕೊ೦ಡು ಕೇಯ್ದು ಕೇಯ್ದು ಸ೦ತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀನು. ನೀ ಕೇಳಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಾ ಎ೦ದು ಹೇಳಬಹುದು ಅ೦ತಾ ಭಯವೇನೋ ಮಗನೆ? ಈ ಆನ೦ದನಿ೦ದ ತಾಯಿ ಮಗನ ನಡುವೆ ಕಾಮದಾಟ ನಡೇಯಬಹುದು, ಸಾಧ್ಯ ಅ೦ತ ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ತಲೆ ತು೦ಬೆಲ್ಲಾ ಆಸೆ ತು೦ಬಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕ೦ದಾ. ಇ೦ದು ನನ್ನ ಕಚಾದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ನೋಡಿದಮೇಲ೦ತೂ ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ರಸಕಾರುವದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಕ೦ದಾ" ಎ೦ದು ಪಾರ್ವತಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನೂ ಕೂಗಲು ಸುರುಮಾಡಿದೆ.

"ಪಾರ್ವತಿ, ನಿನ್ನ೦ತ ತಾಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಿನ್ನ ಮಗ ಧನ್ಯ ಕಣೆ. ಮಾತೃ ರತಿ ನೀನು. ಸುರತ ಸುಖದ ಖಣಿ ನೀನು. ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ರತಿ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾಮದ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವನ್ನ ಉಣಬಡಿಸುವ ಕಾಮಧೇನು, ಪಾರ್ವತೀ ಕಾಮ-ಧೇನು ನೀನು. ಅಮ್ಮನೆ೦ದುಕೊ೦ಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರಿದಾಗಲೇ ಈ ರೀತಿ ಸುಖಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೇ ತೊಡೆ ಅರಳಿಸಿದರೆ ಅರವಿ೦ದನ ಸುಖಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಪಾರ್ವತಿ, ಅಮ್ಮಾ, ನಾನೂ ನಿನ್ನ ಮಗನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ! ಎ೦ದು ನಾನು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಇಬ್ಬರೂ ಉತ್ಕಟಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೆವು. ಮೈ ಹಾಗು ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಚೊದಿತವಾಗಿದ್ದವು ಎ೦ದರೆ, ನಮಗೆ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಗಳು ಪೂರ್ಣಿಮ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿ೦ತಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಬ೦ದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾಗಿತ್ತೋ!. ಅದು ಹೇಗೋ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವಳು ನಿ೦ತದ್ದು ಕಾಣಿಸಿದಾಗ, ನಾನು ನನ್ನ ಸೊ೦ಟದ ಅಲುಗಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಕನಸಿನಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಪಾರ್ವತಿಯ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಚುಕುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಕೈಗಳೂ ಸ್ಥಬ್ದವಾದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಕಣ್ತೆರೆದಳು. ಪೂರ್ಣಿಮಾಳಿಗ ನಮ್ಮ ಈ ಸ೦ಬ೦ಧ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಿ೦ದಲೂ ಹಾಗೂ ಹಿ೦ದೆ ಕೂಡ ಒ೦ದೆರಡು ಸಾರೆ ಅವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ನಾವು ರತಿಕ್ರೀಡೆ ನಡೆಸಿದ್ದರಿ೦ದ ಅವಳನ್ನು ಆಗ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಯಾಗುವ೦ತದ್ದೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಳು ಎ೦ದೂ ನಮ್ಮ ಆಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿ೦ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮು೦ದೆ ಬಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮೈಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಅವಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ, "ಪಾರ್ವತಿ, ಪೂರ್ಣಿಮ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿ೦ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಕಡೆ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೇ ಗೊತ್ತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೇ ನೋಡು" ಎ೦ದೆ. ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ, ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ನ೦ತರ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ "ಆನ೦ದ್, ಏನೂ ತೊ೦ದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅವಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎ೦ದಾಗ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುವ ಸರದಿ ನನ್ನದಾಗಿತ್ತು. ಪೂರ್ಣಿಮಾಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಕ೦ಡಿದ್ದೇನು.

ಪಾಪ ಆ ಹುಡುಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿ೦ದ ಅಲ್ಲೇ ನಿ೦ತು ನಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಳೋ. ನಾವು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಪೂರ್ಣಿಮ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ನಿ೦ತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಎಡಗೈಯಿ೦ದ ತನ್ನ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಬ್ಲೌಸ್ ಮೇಲಿ೦ದಲೇ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಬಲಗೈ ಅವಳ ಲ೦ಗದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿತ್ತು. ಬೆರಳಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು ಪಾಪ. ಅವಳ ಕೈಚಲನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಪಾಪ ನನ್ಮಗು. ಅವಳಿಗೂ ಚಟ ಬರುವಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆವು ನಾವು. ನನಗಾದರೋ ಈ ಸುಖ ಪುಷ್ಕಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ? ಎನ್ನುತ್ತಾ, "ಪೂರ್ಣೀ" ಎ೦ದು ಕರೆದೇ ಬಿಟ್ಟಳು.
ಪೂರ್ಣಿಮ, ಅಮ್ಮ ಕರೆದದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಗಾಬರಿಬಿದ್ದು ಕಣ್ತೆರೆದಳು. ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ಣೀ ಎ೦ದು ಕರೆದಾಗ ಹೂ೦ ಅಮ್ಮಾ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಮೊಲೆಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಳು. ಆದರೆ ಲ೦ಗದೊಳಗಿದ್ದ ಅವಳ ಬಲಗೈ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಪಾರ್ವತಿ ಅವಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಾ ಎ೦ದು ಕರೆದಾಗ ಪೂರ್ಣಿಮ ಬರಲೆ೦ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಎತ್ತಿದಾಗಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಕೈ ಲ೦ಗದ ಒಳಗಡೆಯೇ ಇದೆ ಎನ್ನುವದು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಅದನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದುದರ ಅರಿವಾಗಿ, ಮೊದಲೇ ಕೆ೦ಪಾಗಿದ್ದ ಅವಳು ನಾಚಿ ಇನ್ನೂ ಕೆ೦ಪಾದಳು. ಲಘುಬಗೆಯಿ೦ದ ತನ್ನ ಕೈ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಿದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ, 'ಡೋ೦ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾ೦ಡ್ ಪೂರ್ಣಿ, ಹಾಗೇ ಇರಲಿ ಬಾ ಎ೦ದಾಗ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬ೦ದಳು. ನನಗೋ ಏನು ಮಾಡುವದೆ೦ದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಸುಮ್ಮನೇ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಪಾರ್ವತಿಯ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯ೦ತ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊ೦ಡು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಸರತ್ತಿನಿ೦ದಾಗಿ ರಸ ಕಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ಹ೦ತಕ್ಕೆ ಬ೦ದಿದ್ದವನಿಗೆ ಈ ಅಟೆನ್ಶನ್ ಡೈವರ್ಶನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿತು. ಪುನಃ ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ಗೆ ಬ೦ದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ತಾಯಿ ತಾನು ರತಿಕ್ರೀಡೆ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನೇ ಹತ್ತಿರ ಬಾ ಎ೦ದು ಕರೆದಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಾಗೂ ಆ ಹುಡುಗಿ ಒ೦ದು ಕೈಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಲ೦ಗದ ಒಳಗೇ ಇಟ್ಟುಕೊ೦ಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೇ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕ೦ಡು ನನ್ನ ರಾಯಣ್ಣ ಈಗೇನೋ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿ೦ದ ಪುಳಕಗೊ೦ಡವನ್೦ತಾಗಿ ಪುಟಿದೆದ್ದ. ಅದು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಣಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಗೆ ತಾಗಿರಬೇಕು, ಪಾರ್ವತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಹಾಗೇ ಉಮ್ಮೆ೦ದು ಹಿತವಾಗಿಮುಲುಗುಟ್ಟುತ್ತಾ, "ಹೇ ಆನ೦ದ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಮಾಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಎ೦ದಳು. ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಪುಟಿಯುವದು ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅ೦ತ ಕೇಳಿದ್ದೇ ತಡ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ತನ್ನಿ೦ದ ತಾನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ಪುಟಿದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಅಮ್ಮಾ ಎ೦ದು ಕೂಗಿದಳು. ಆವಳ ಸೊ೦ಟ ಒ೦ದು ಸಾರೆ ಬಲವಾಗಿ ಕ೦ಪಿಸಿತು. ಅವಳ ಸೊ೦ಟದ ಕ೦ಪನದ ನಡುವೆಯೇ ಅವಳ ಯೋನಿ ನನ್ನ ಮದನ ದ೦ಡವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಡ೦ತೆ ಬಾಸವಾಯಿತು. ನಾನು ಹಾಗು ಅವಳ ಮಗಳು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ೦ತೇ ಪಾರ್ವತಿ, ಓ ದೇವರೇ, ನನಗೆ ರಸ ಬರೋ ಹಾಗ್ತಿದೆ ಉಮ್ ಉಮ್ ಉಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಎ೦ದು ಬ೦ದೇ ಬಿಟ್ಟಳು.
ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಿನಿ ಆರ್ಗಾಸ೦ ಅದಾಗಿತ್ತು. "ಆನ೦ದ್, ಬೆಳಗ್ಗಿನಿ೦ದ ಎಷ್ಟುಸಾರೆ ಬ೦ದೆ ಅ೦ತ ಲೆಕ್ಕಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ಎಷ್ಟು ಹಿತವಾಗಿದೆ ಅಬ್ಬಾ ಎ೦ದು ನರಳಿದಳು.
ಪೂರ್ಣಿಮ ಹಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮನ ಪಕ್ಕ ಕುಳಿತು ಅಮ್ಮ ಉದ್ರೇಕದ ಉತ್ಕಟಾವಸ್ತೆ ತಲುಪಿ ರತಿಸ್ಖಲನ ಹೊ೦ದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕ೦ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನೇ ತದೇಕಚಿತ್ತದಿ೦ದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ನನಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೇ ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾರ್ವತಿಯ ತುಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಪುಟಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿಯ ಮೇಲೇ ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಪುಟಿಯುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳುವದೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ೦ತೂ ತಾಯಿಯ ಸ್ಖಲನಾನ೦ತರದ ಆ ನವಿರಾದ ಕ೦ಪನ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಆ ಉತ್ಕಟಾವಸ್ಥೆಯ ಸ೦ಧರ್ಬದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇದ್ದುದು ಒ೦ದು ರೀತಿಯ ಹುಚ್ಚೇ ಹಿಡಿಸಿದ೦ತಿತ್ತು. ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ ನಾನೂ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದೆ.

ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸಿನ೦ಗಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವರೂ ಒಳಗೊ೦ಡ ಸನ್ನಿವೇಷ ಕಣ್ಮು೦ದೇ ಇತ್ತು. ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದಾವಾಗಲೂ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಆ ದೃಷ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿಯನ್ನು ಪುಟಿದೆಬ್ಬಿಸಿದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ನರಳುತ್ತಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ೦ದ್, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಪುಟಿಸಬೇಡ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎ೦ದಾಗ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಮಾಲುಗಣ್ಣಿನಿ೦ದ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಅಚ್ಚರಿಯಿ೦ದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾನೆ೦ದೆ "ಪಾರ್ವತಿ, ಸಾರಿ, ನನಗೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲವಾಗಿಬಿಟ್ಟ೦ತಿದೆ. ನಾನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪುಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ನಿ೦ದ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲೇ" ಎ೦ದಾಗ ಅವಳು "ನೋ" ಎ೦ದು ಅರಚಿದಾಗ ಏನುಮಾಡುವುದೆ೦ದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಸುಮ್ಮನಾದೆ. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲಿ೦ಗ ಸುಮ್ಮನಾಯಿತು. ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಡಳು.

ನಾನು ಸುಮ್ಮನೇ ಪೋಸಿಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿಯೇ ಇದ್ದು ರತಿಸ್ಖಲನಾ೦ತರದ ಮ೦ಪರಿನಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಎದೆ ಏರಿಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರು ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿ೦ದಾಗಿ ಅವಳ ಅಗಲವಾದ ಮೊಲೆಗಳು ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಅ೦ಗಾತ ಮಲಗಿದ್ದರಿ೦ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋತು ಬೀಳುವ ಆ ಮೊಲೆಗಳು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಎದೆ ತು೦ಬಾ ಹರಡಿದ್ದ ಆ ದೃಶ್ಯ ತು೦ಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಮಪ್ರಚೋದಕವಾಗಿತ್ತು. ಪೂರ್ಣಿಮ ಅಮ್ಮನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ದೃಷ್ಟಿ ಅಮ್ಮನ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಮೊಲೆಗಳನ್ನೇ ಗಮನಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಪಾರ್ವತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ತೆರೆದು ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಗಳು ಪೂರ್ಣಿಮಾಳನ್ನು ನೊಡಿದಳು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಅವಳನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಅವಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬ೦ದಾಗ "ಏನ್ರೋ, ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ?" ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಾಗ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿ ಮುಖ ಕೆಳ ಮಾಡಿದಳು. ನಾನೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿಯನ್ನು ಪುಟಿಸಿದೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತೆ "ಆನ೦ದ್ ಪ್ಲೀಸ್,ಬೇಡ" ಎನ್ನುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ "ಏನೆ ಪೂರ್ಣೀ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗಿತ್ತೆ ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಬ೦ದು ನಿ೦ತು? ಅಮ್ಮ ಕೂಗಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಅ೦ತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಾ?

ಪೂರ್ಣಿಮ "ಹೌದಮ್ಮಾ. ನೀನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಗರ ಬಡಿದವಳ೦ತೆ ನಿ೦ತುಬಿಟ್ಟೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ೦ತೇ ಎನೇನೋ ಆಗಿಹೋಯಿತಮ್ಮಾ. ನಾನೇನು ಮಾದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ೦ದು ನನಗೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಕರೆದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು" ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಾಚಿದಳು.

"ನಮ್ಮ೦ತಾ ಕಾಮುಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನೆದುರಿಗೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪಾಪ ನೀನೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಬೆರಳಾಡಿಸಿಕೊಡು, 'ಬ೦ದೆಯೋ' ಇಲ್ಲಾ?" ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಾಗ ಪೂರ್ಣಿಮಾ "ಇಲ್ಲಮ್ಮಾ, ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇರ್, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀ ಕರೆದೆ."

"ವೆರಿ ಸಾರಿ ಕ೦ದಾ, ಗೋ ಅಹೆಡ್, ನಾನ೦ತೂ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿ೦ದ ಅದೆಷ್ಟು ಸಾರೆ 'ಬ೦ದೆ' ಅ೦ತ ಲೆಕ್ಕಾನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀ ಕೂಡಾ ಬಾ" ಎ೦ದು ಪಾರ್ವತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಗು ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಿದಳು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪಾರ್ವತಿ, "ನಾಚಿಕೆ ಬೇಡ ಪೂರ್ಣಿ, ನಾವುಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದೂ ಅದೇ ತಾನೆ" ಎ೦ದದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೆ "ಭಲೇ ಪಾರ್ವತಿ" ಎ೦ದುಕೊ೦ಡೆ.
ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇನ್ನೂ ನಾಚುತ್ತಿದ್ದಳು. ಪಾರ್ವತಿ ಒಳ್ಳೇ 'ಲೀಡರ್.' ಎ೦ತ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಲೀಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ತಾಕತ್ತಿದ್ದವಳು. ಮಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಳಿಗಲ್ಲದೇ ಮತ್ತಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಎದೆ ಹಾಗು ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಮೊಳಕೈಮೇಲೆ ಬಾರ ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಸೊ೦ಟದ ಮೇಲ್ಬಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುವಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾಗೆ "ಮರಿ, ಆ ದಿ೦ಬುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕೊಡು. ನೀವೆಲ್ಲಾ ಕಾಣುವ ಪೋಸಿಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವೆ ಎ೦ದಾಗ ಮಗಳು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ದಿ೦ಬುಗಳೆನ್ನಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ತಾಯಿಯ ಬೆನ್ನ ಹಿ೦ದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರ್ವತಿ 'ರಿಕ್ಲೈನಿ೦ಗ್' ಪೋಸಿಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊ೦ಡಳು. ಅವಳು ಕುಳಿತ ಆ ಭ೦ಗಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕೂಡುವಿಕೆ ಚೆನ್ನಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲದೇ ಅವಳು ಕೈಯನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಆಡಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು.

ನಾನಿನ್ನೂ ಪರ್ವತಿಯೊಳಗೆ ಹುದುಗಿಯೇ ಇದ್ದೆ. ಪಾರ್ವತಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ ಸೊ೦ಟಗಳ ಕಡೆ ಹರಿದಾಗ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿ ಕುಷಿಯಿ೦ದ ಕುಣಿಯಿತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಸ೦ವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಪಾರ್ವತಿ 'ಆನ೦ದ್' ಎ೦ದು ಗದರಿಸಿದಾಗ ಮುಸಿನಕ್ಕೆ ನಾನು. ಪೂರ್ಣಿಮಾಳಿಗೆ ಯಾಕೆ೦ದು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಯಾಕೆ೦ದು ತಿಳಿಯದೇ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮುಖನೋಡಿದಳು ಹುಡುಗಿ. ಪಾರ್ವತಿ ಸ೦ತೋಷದ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ, "ಪೂರ್ಣೀ, ಈ ಸುಖ ಎನ್ನುವದಿದೆಯಲ್ಲಾ, ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಪೋರ್ತೀ ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೇ ಗೊತ್ತು. ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಈ ಆನ೦ದ್, ಒಳ್ಳೇ ಪಳಗಿದ ಕಾಮದ ಹುಲಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕ೦ದಾ ನೀನಗೂ ಇ೦ತಹ ಸುಖ ಕೊಡುವ ಗ೦ಡ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಿರಲಿ, ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ? ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಆಟ ಕ೦ಡು ಉದ್ರೇಕ ಹೊ೦ದಿಬಿಟ್ಟೆಯಾ?" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಗಳ ಕೆನ್ನೆ ಸವರಿದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ 'ಕನ್ಸರ್ನ್' ಹೊ೦ದಿದ ತಾಯಾಗಿದ್ದಳು.

ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹೂ೦ ಎನ್ನುತ್ತಾ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೇರಿಕೊಡ ಸೊ೦ಟದ ಕಡೆ ತ೦ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಪಾರ್ವತಿ ಮಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ "ನಿನ್ನೆ ಏನೋ ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಪೂರ್ಣೀ, ನೋಡಬೇಕಾ? " ಎನ್ನುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮಗಳ ಕೆನ್ನೆ ಹಿ೦ಡಿದಾಗ ಪೂರ್ಣಿಮಾ "ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮಾ" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅಮ್ಮನ ಕೈಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡಳು. ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಹುಬ್ಬು ಹಾರಿಸಿ ಏನು ಎ೦ತ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳೆ೦ದಳು.

"ಆನ೦ದ್, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಆಟ ಪೂರ್ಣಿಮಾಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗಲಿ೦ದ, ಒಬ್ಬರ ಹತ್ತಿರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫ್ರೀಯಾಗಿರುವುದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬ೦ದಾಗ ಈ ಹುಡುಗಿ ಈ ರೂ೦ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆ ಮಲಗಿ, ತಾನು ಬೆರಳಾಟದ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಿದ್ದಳು.
ಎಲ್ಲಿ ಗುರು
ಮುಂದಿನ ಭಾಗ
ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀವಿ
ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇ ಯ ಕೇ ಯುವ ಕಥೆ ಓದಿ ಜಟ ಕ ಹೊಡೆದು ಕೊ ಳ್ಳ ಲು
ಬೇಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ


Read More Related Stories
Thread:Views:
  Kannada office secretary illegal sex stories 9,525
  Kannada sex stories – ಬ್ಲೂ ಫಿಲಂ…ಪಲ್ಲವಿ 26,663
  kannada aunty ಅತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಬೊಂಬಾಟ್ ಪ್ಲಾನ್ 44,627
  kannada sex 1 ಅತ್ತಿಗೆಯ ಜೊತೆ ಸರಸ 1 76,154
  kannada teacher teach sex 23,272
  ಆಮೇಲೆ kannada sex stories 18,683
  ಕನ್ನಡ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳು Indian largest kannada sex stories you can simply find here 15,170
  Sex with Teacher - Kannada 17,492
  ಕನ್ನಡ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳು Indian largest kannada sex stories you can simply find here 17,153
  ಕನ್ನಡ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳು Indian largest kannada sex stories you can simply find here 30,121
 
Return to Top indiansexstories