ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸೂಳೆ ಆದಾಗ
ನಾನು ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು 6ne ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಓದುವ ದಿನಗಳಿಂದ ಶುರು ಮದುಥೆನೆ , ಅಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕವಿಲ್ಲ . ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಗ ಸುಮಾರು 28 ವರುಷದವಳಗಿದ್ದಳು . ನನ್ನ ತಂದೆ government ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು , ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳ ಬರುತಿತ್ತು , ನಮ್ಮದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇತ್ತು , ಆಗ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ಹಿದರು. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ನೋಡಲು ತುಂಬ ಮೈ ತುಂಬಿರುವ ಹೆಂಗಸು , ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನುಥಿದ್ದಳು , ಇವಾಗಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ , ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂದರೆ ಅವನ ಹೆಸರು ರಾಜಣ್ಣ , ಅವನು ಕೂಡ ನನ್ನ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮದುತಿದ್ದವನು, ಅವನು ಅ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆ film land ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿದ್ದ , ಅವನಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ್ಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು , producers , actors ತುಂಬ ಪರಿಚಯದವರಗಿದ್ದರು , ಅವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ನೇಹಿತ , ಅವನು ನಮ್ಮನು ತುಂಬ ಸಲ ನಾಟಕ , ಫಿಲಂ ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿದ್ದ , ಹೇಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ನಮ್ಮನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ , ಅಮ್ಮ ಮಂಜುಳಾ ಹಾಗು ನನ್ನನು ಒಂದು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ಹುಕೊಂಡು ಹೋದ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮೂರ್ತಿ ಎಂಬುವನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು , ಅವನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಾಟಕ ನೋಡಿ , ನಂತರ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದೆವು , ಅಲ್ಲಿ ಹಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತ , ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನಿಗೆ , ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ , ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಡ, ಒಂದು ಟಿವಿ ಸೇರಯಾಲ್ , ನಿರ್ಮಿಸುತಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು role ಮಾಡಲಿ , ನಿಮಗೆ ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ,೦೦೦/- ಕೊಡುತ್ಹೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ , ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ , ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಿದರು , ಅಮ್ಮ ಆಯಿತು ನಾನು ಮದುತ್ಹೇನೆ, ಮನೆಗೂ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು , ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ , ತುಂಬ ಶಿಸ್ತಿನ ನೆಡತೆ ಯವಳಗಿದ್ದಳು. ನಮ್ಮ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿತ್ತು , ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದರು.

ಅವತ್ತಿನ ದಿನಗಲ್ಲಲ್ಲಿ , cable ಇರಲ್ಲಿಲ್ಲ , DD1 ನಲ್ಲಿ ಜನನಿ ಎಂದು ಒಂದು serial ಬರುತಿತ್ತು , ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ , ಭಾರತೀ ಸೊಸೆಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತಿದ್ದಳು , ಅವಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರುತಿದ್ದ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು , ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳು ಹಗೆ ಕಳೆದ ನಂತರ , ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ನೆಡೆಯುತ್ತಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇರುತ್ಹಿದ್ದರು, ತುಂಬ ಜನ ನಟಿಯರು ಕೊಡ ಇರುತ್ಹಿದರು, ನನ್ನನು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದರು, ಹಗೆ ನಾನು ಅವತು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ , ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಂ ನಟಿಯರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಟ್ಟಿದರು. ನನಗೆ ಆಗ ತಾನೆ ಕಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಿತ್ತು , ಹೆಂಗಸರ ಮೈ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ , ನಾನು ಅದರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡುವ ಹಾಗೆ ರೂಂ ಒಳಗೆ ನೋಡುತಿದ್ದೆ , ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಾಗಿಲು ಹಕಿಕೊಳ್ಳುಥಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ಹಿದರು, ಅಮ್ಮ ಕೆಳಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತಿದಳು, ನಾನು ಆಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ರೂಂ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ , ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಟಿ ಸೀರೆ ಬಿಚ್ಚಿ , ಲಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದಳು, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗಿತ್ತು, ಅಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಬಿಚ್ಚುತಿದಳು, ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದರು ಆದರು ನಟಿಯರು ತಲೆ ಕೆದೆಸಿಕೊಳ್ಳುಥಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ,

ನಾನು ಇ ದ್ರುಷ್ಯಗಲ್ಲನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ನಿಂತಿದ್ದೆ , ಅಸ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದು , ಅವಳಿಗೆ ಇನೊಂದು ಶೋಟ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಹಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರು , ಅಮ್ಮ ಅ ರೂಂ ನ ಬಳಿ ಬಂದಳು , ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ( www.indiansexstories.mobi ) ಮೂರು ಜನ ಹುಡುಗರು ಅಂದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದರು , ಒಬನಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಬ , ಎಂದು ಹೇಳಿದರು , ನನ್ನನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯ , ಟೈಮ್ ಪಾಸು ಅಗುಥಿದಿಯ ಅಥವಾ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ಹಿದಿಯ ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿಸುತಿದರು, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಬರುತ್ಹಿದ್ದರಿಂದ, ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ , ರೂಂ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಟಿಯರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೆ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಹೋದರು , ರೂಂ ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹುಡುಗರು , ಅಮ್ಮ , ನಾನು ಇದ್ದೆವು , ಅಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಕಳುಹಿಸಿದ ಹುಡುಗ , ಬಟ್ಟೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ , ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಒಂದು scene ಇದೆ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದಳು , ನಾನು ಆಯಿತು ಅಂದೇ , ಅಮ್ಮ ನಿಂತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಸೀರೆ ಬಿಚ್ಚಿದಳು , ಅವಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಲಂಗ ಹಕ್ಕಿದ್ದಳು , ಹಸಿರು ಬ್ಲೌಸ್ , ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬೇರೆ ನಟಿಯರನ್ನು ನೋಡಿದರು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಅಸ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ , ಅಮ್ಮನನ್ನು ಲಂಗ ಬ್ಲೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ , ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಳೆಯಂತೆ ನಿಂತಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅಮ್ಮ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೈ ಚಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದಳು, ನನಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ತಂದ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಅವಳು , ಇನ್ನು ಮೂರು ಜನ ಹುಡುಗರ ಮುಂದೆ ಸೀರೆ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದು , ಅವಳು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಕ್ಕಲು ಕೆಳಗೆ ಲಂಗ ಕಟ್ಟಿದಳು , ನಾನು ಅಸ್ಟರಲ್ಲಿ , ಅ ಮೂರು ಜನರ ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ , ಇಬ್ಬರು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನೋಡುತ್ಹಿದರು, ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ಹಿದ . ಅಮ್ಮ ನಮಿಂದ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿದಳು, ನಾನು ಹಾಗೆ ನೋಡುತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಅವಳು ಬ್ಲೌಸ್ ಕೂಡ ಬಿಚ್ಚಿದಳು, ಹಿಂದಿನಿಂದ ನನಗೆ ಕಪ್ಪು ಬ್ರಾ ಕಾಣಿಸುತಿತ್ತು , ನನ್ನ ಕಾಮದ ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚದೇ ನೋಡುತ್ಹಿದವು, ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಳು , ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ದು ಇದೆ ಮೊದಲ ಸಲ.
ನಂತರ , ಅಮ್ಮ ನಾವಿದ್ದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ , ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡಿ ,

ಅಮ್ಮ : ಏನೋ ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ತಂದಿದ್ದಿಯ ?
ಹುಡುಗ : ಆದ ಸರಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದಿರಿ ಅಲ್ವ ಮೇಡಂ ?
ಅಮ್ಮ : ನೋಡು ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ ..
ಹುಡುಗ : ದಪ್ಪ ಆಗಿದೆ ಬಿಡಿ ಅಂದ .....
ಅಮ್ಮ : ನಗುತ್ತಾ ಎ ........... ಏನೋ ಅಂದಿದ್ದು ಈಗ ಹೊಡಿತಿನಿ ಅಂದಳು ....
ಹುಡುಗ : ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ
ಹಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತ , ಸೀರೆ ತೆಗೆದು ಹುತ್ತಿಕೊಂಡಳು , ನೆರಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೋಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ , ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಕಾಮದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಂತೆ ಆಗಿತ್ತು . ನಂತರ ಅವತ್ತು ಅಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ , ನಾನು ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆವು , ಅ ದಿನದ ನಂತರ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ನಿರ್ದಾರ ಮಾಡಿದೆ.
ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ , ಅಮ್ಮ ಮಾಡುತಿದ್ದ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ , ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಶ ಬರುತಿತ್ತು , ಪತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳುತ್ಹಿದ್ದಳು, ಹಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮದನ್ ಮಲ್ಲು ಚಿತ್ರ , ಅವನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದ , ಅವನು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯ ಬೇಕು , ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಮಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಏನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು , ಅವನು ಹೀರೋ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕ ಇರುವ ಆಂಟಿ ಪಾತ್ರ , ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಅದು , ಅವಳು ಹೀರೋ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಿಡುವ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ , ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವ ನಿರ್ದಾರ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದರು , ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅವನು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಾಮರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ , ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುವುದು , ನೀನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸುಲಭ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ , ಅವನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ 3 ೦೦೦೦ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ , ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ , ಅಸ್ಟು ಹಣ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ , ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕುಶಿ ಆಗಿತ್ತು , ಅಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದಳು , ನಂತರ ಅ ವಾರದಲ್ಲಿ contract ಮಾಡಿಕೊಂಡರು , ಅಮ್ಮ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೆ ಅಸ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುವುದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕುಶಿಯಗಿದಳು ,

ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಯಿತು , ನಾನು ರಾಜ ಇದ್ದ ಕರಣ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೆ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೋಗುತಿದ್ದೆ , ಶೂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಂಗಸರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತಿದರು, ನಾನು ತುಂಬಾ ಕುಷಿ ಯಾಗಿ ಇದ್ದೆ , ಅಮ್ಮನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು , ಅಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ರೂಂ ಗೆ ಹೋದಳು , ಆದರೆ ಇ ಸಲ ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಲ್ಲುತಿದರು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಯಿತು , ಏನು ನೋಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ , ಅಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ರೂಂ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು , ಅವಳು ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಅಗಿದಳು , ಅಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಮದನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು , ಮೇಡಂ , ಹಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ , ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮೇಕಪ್ ಆಂಟಿ ಕರೆದು ಇವರನು ರೆಡಿ ಮಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ , ಅಮ್ಮ ಅವಳ ಜೊತೆ ಒಳಗೆ ಹೋದಳು ,

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಅಮ್ಮ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು , ಅಮ್ಮನ ಬ್ಲೌಸ್ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿತ್ತು , ಅಮ್ಮನ ಎದೆ ತುಂಬಾ ಕಾಣುತಿತ್ತು , ಸೀರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಳಗೆ ಹುದಿಸಿದ್ದಳು , ಇನ್ನೇನು ಸೀರೆ ಉದಿರಿ ಹೋಗುವುದು ಹಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಳು , ಅಮ್ಮ ಅ ಬಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುತ್ಹಿದಳು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರ ವಾಯ್ತು , ಅಮ್ಮ ಮದನ್ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗುವ ದೃಶ್ಯ , ಹಗೆ ತೋರಿಸು , ಹೇಗೆ ನಿಂತಿಕೋ ಅಂತ , ಅಮ್ಮನ ಮೈ ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮ್ಯಾನ್ , ಅದಾದ ನಂತರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರ ಮೂರ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅಮ್ಮ ಅವನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ , ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಥರ ಆಗುತಿದೆ ಹೀಗೆ ಬಟ್ಟೆ ದರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಳು, ಮೂರ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದಲ ಸಲ ಹಗೆ, ರುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಸಮಾದಾನ ಮಡಿದ , ಅವತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಎದೆ ಯನ್ನು ಮೇಡಂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ಕುಷಿ ಪಟ್ಟನು.
ಮಾರನೇ ದಿನ , ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋದೆವು , ಅವತ್ತು ಅಮ್ಮ ಹೀರೋ ನೋಡಿ ಓದಿ ಬರು ಶೂಟ್ ಇತ್ತು , ಅಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಹಗೆ ಚಿತ್ರದ ಪೂರ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ದರಿಸ ಬೇಕು ಅಂತ , ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆ ಮೈ ಕಾಣುವ ಹಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದಳು, ದೃಶ್ಯ ತೆಗೆಯಬೇಕದ್ರೆ ಮದನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಲಿಲ್ಲ , ಅವನು ಅಮ್ಮನ್ನನ್ನು ಕರೆದು , ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ , ನೀವು ಬ್ರಾ ಹಕೊಂಡಿದಿರ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಬರುತಿಲ್ಲ ದೃಶ್ಯ , ನೀವು ಓಡಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಕುಣಿಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ , ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗುತ್ತ , ಹು ಅಂತ ರೂಂ ಗೆ ಹೋದಳು , ಬ್ರಾ ಬಿಚ್ಚಿ ಬರಿ ಬ್ಲೌಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಳು , ನಂತರ ದೃಶ್ಯ ತೆಗೆದರು , ನನಗೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ರಸ ಆಚೆಗೆ ಬರುವುದು ಅನ್ನುವ ಹಗೆ ಇತ್ತು , ಅವಳು ಓಡಿ ಬರುತ್ಹಿದರೆ , ಅವಳ ಮೊಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಡುಥಿತ್ತು, ನೋಡಲು ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಲುತಿರಲಿಲ್ಲ.
NIM STORY SUPER KANRI... GREAT WORK
im yogesh age 20 student from banglore
me amma inc lover
nam amma age 40 scholl teacher very hot and beautiful glamorus teacher... and also one of the member of the karnatak board of education..

naanu kananda sex story fan incest i liek in our home real incest nededide
YAHOO MESENGER nalli chat maadona
ya ho yogesh4441@yahoo.com
yogeshkannada@gmail.comNIM STORY SUPER KANRI... GREAT WORK
im yogesh age 20 student from banglore
me amma inc lover
nam amma age 40 scholl teacher very hot and beautiful glamorus teacher... and also one of the member of the karnatak board of education..

naanu kananda sex story fan
incest i liek in our home
real incest nededide (AMMANNA uncle(chikkapaa) hidden realtion ittu) amman pic aadmadidiinodi.
YAHOO MESENGER nalli chat maadona
ya ho yogesh4441@yahoo.com
Attached File(s)Thumbnail(s)
   


Read More Related Stories
Thread:Views:
  ಅರಬ್ ಹುಡುಗಿ ಸುಮೆಯಾ ಜೊತೆ ದೇಸಿ ಕೆಯ್ದಾಟ ದುಬೈ ನಲ್ಲಿ ನಾನು – ನನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿದ ಅವಳು 19,503
  ದೇಸಿ ಆಂಟಿ ರಮ್ಯಾಳ ಒದ್ದೆ ತುಲ್ಲಿನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯ ಸರಸ – ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಟಿಯಾದೆ ಮೊದಲು 36,087
  ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆ, ತಂಗಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ರಸ್ತ 53,021
  ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸೂಳೆ ಆದಾಗ 34,962
  ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸೂಳೆ ಆದಾಗ 2 16,491
  ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸೂಳೆ ಆದಾಗ 3 23,965
  ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸೂಳೆ ಆದಾಗ 36,500
  [South Indian] ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಮಧುರ ಪ್ರೆಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ – ಬರಿ ಕಾಮವಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಧುರ ಮಿಲನ 73,373
  ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನುಭವ 11 24,911
  ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನುಭವ1 15,814
 
Return to Top indiansexstories